" ห ว ง "  คื อ  ก า ร ทํ า ใ ห้ ตั ว คุ ณ เ อ ง มี ค ว าม สุ ข
" ห่ ว ง "  คื อ  ก า ร ทํ า ใ ห้ ค น ที่ คุณ รั ก มี ค วา ม สุ ข

" ห ว ง "  คื อ  ก า ร ผู ก มั ด ค น ที่ คุณ รั ก ไ ว้ ด้ว ย ก า ย
" ห่ ว ง "  คือ  ก า ร ผู ก มั ด ค น ที่ คุณ รั ก ไ ว้ ด้ ว ย ใ จ
" ห ว ง "  คื อ  ก า ร เ ห็ น แ ก่ ตั ว
" ห่ ว ง "  คื อ  ก า ร เ สี ย ส ล ะ
" ห ว ง "  คื อ  ก า ร ที่ คุ ณ ใ ห้ เ ข า ทํ า อ ะ ไ ร ใน ก ร อ บ ข อ งคุ ณ
" ห่ ว ง "  คื อ  ก า ร ที่ คุ ณ ใ ห้ เ ข า ทำ อ ะ ไ ร ใ น ก ร อ บ ข อ ง เข า

" ห ว ง "  คื อ  ป ร ะ โ ย ค คำ สั่ ง
" ห่ ว ง "  คื อ  ป ร ะ โ ย ค ข อ ร้ อ ง

" ห ว ง "  คื อ  คุ ณ รั ก เ ข า แ ล ะ ต้ อง ก า ร ใ ห้ เข า รั ก คุ ณ
" ห่ ว ง "  คื อ  คุ ณ รั ก เ ข า แ ต่ ไ ม่ต้ อ ง ก า ร ให้ เ ข า รั ก คุณ
" ห ว ง "   คื อ  สิ่ ง ที่ คุ ณ ทํ า แ ล้ ว เ กิ ด ค ว าม ทุ ก ข์ ใจ
" ห่ ว ง "  คื อ  สิ่ ง ที่ คุ ณ ทํ า แ ล้ ว เ กิ ด ค ว าม สุ ข ใ จ

" ห ว ง "   คื อ ก า ร ทํ า สิ่ ง ที่ ไ ร้ ส า ร ะ เ พื่ อ ใ ห้ เ ข า ต้อ ง อ ยู่ กั บ คุ ณ 
" ห่ ว ง "  คื อ  ก า ร ทํ า สิ่ ง มี ส า ร ะ ที่ ไ ม่ ต้อ ง ก า ร ใ ห้ เข า อ ยู่ กั บ คุ ณ

" ห ว ง "  คื อ  ก า ร อ อ ก ไ ป เ ต้ น แ ร้ ง เ ต้ น ก า
" ห่ ว ง "  คื อ  ก า ร อ ยู่ เ ฉ ย  ๆ . . นั่ ง ม อ ง เ พีย ง เ งี ย บ  
" ห ว ง "  คื อ  ก า ร บั ง คั บ  ขู่ เ ข็ ญ โ ด ย เ ข า ไม่ เ ต็ ม ใ จ
" ห่ ว ง "  คื อ  ก า ร ป ล่ อ ย ใ ห้ เ ข า ไ ด้ ทำ ใ น สิ่ ง ที่ เ ข า พ อ ใ จ
" ห ว ง "  คื อ   ค ว า ม รั ก ที่ จ อ ม ป ล อ ม
" ห่ ว ง "  คือ  ค ว า ม รั ก แ ท้ จ ริ ง
และ…………………………………………………………
" ห ว ง "  คื อ  ก า ร ที่ คุ ณ ห ล อ ก ตั ว เ อ ง ว่ า เข า รั ก คุ ณ
" ห่ ว ง "   คื อ   ก า ร ที่ คุ ณ ห ล อ ก ตั ว เ อ ง ว่ า เ ข า ไ ม่ รั ก คุ ณ . . . .