เอกสารการประชุมวิชาการ ในงาน มหกรรมวิชาการ สกว.

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555

ณ ห้องประชุม Pheonix 1-4 ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จัดโดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

06-Documents.pdf Download this file