bda7ad396871611a488fd211bd4cdec5

จากข่าวคราว เหตุการณ์ท่อน้ำมันรั่วไกล้อ่าวเสม็ด ซึ่งสามารถหารายละเอียดได้ตามสื่อทั่วไปในขณะนี้ (30 กค. 56) มีข้อคิดในฐานะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. Press communication failed – องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้มเหลวในการให้ข่าวกับทุกภาคส่วน ไม่มีศูนย์กลางการให้ข้อมูล แถมข่าวที่ออกมาก็ผิดพลาด ตัวอย่างเช่น การให้สัมภาษณ์ของ คุณ พรเทพ บุตรนิพันธ์ รอง กก.ผจก.ใหญ่ บมจ. PTT โกลบอล เคมีคอล ความคืบหน้า PTT GC แก้ไขสถานการณ์น้ำมันรั่ว ออกอากาศ 28 ก.ค.56  ซึ่งในทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ควรมีการจัดตั้ง press center หรือ action room เพื่อให้ข่าวที่ถูกต้องกับทุกภาคส่วน และ กำหนดบทบาทการทำงาน ตลอดจนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยเมื่อทางบริษัท PTTGC ทราบว่าท่อน้ำมันรั่วตั้งแต่วันเสาร์ ก็ควรที่จะตั้งศูนย์ขึ้นและดำเนินการในการแก้ไขเหตุการณ์ตั้งแต่ทราบข่าวแล้ว

2. Emergency communication failed – ความล้มเหลวในการสื่อสาร องค์กร จะเห็นได้ว่า มีข่าวออกมามากมายจากคนภายในองค์กรตามสื่อต่าง ๆ ในวันอาทิตย์และวันจันทร์ (28-29 กค. 56) ซึ่งหากนำมารวมกัน จะพบว่าไม่มีความสอดคล้องกันแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ปริมาณน้ำมันที่รั่วไหล ความรุนแรงของผลกระทบ และความสามารถในการควบคุมน้ำมันรั่ว ทำให้เห็นว่า การให้ข่าวของ PTTGC ขาดเอกภาพในองค์กร ไม่มีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ออกข่าวเมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้ หรือหากมีก็ไม่มีศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่

3. Contingency action plan failed – ความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ลักษณะนี้ พบว่า PTTGC ขาดแผนปฏิบัติการรับมือ หรือหากมีก็ไม่สามารถรับมือและจัดการเหตุการณ์ลักษณะนี้ได้ ภาพลักษณ์ที่บริษัทพยายามนำเสนอมาตลอดคือการสร้างและบังคับใช้ขั้นตอนการทำงานมาตรฐานเสมอ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริง ๆ บริษัทกลับไม่มีมาตรฐานใด ๆ ออกมาในทางปฏบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จาก การใช้เครื่องดูดคราบน้ำมันแค่ 1 เครื่อง และมีถึงรองรับ 3 ถังเล็ก สารเคมีที่ใช้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน

4. Risk Management failed -ความสามารถในการประเมินความเสียหาย บริษัทไม่สามารถประเมินความเสียหายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้บริษัทมีข้อมูลทุกอย่างที่พึงมีและใช้ได้ในการคำนวณแต่ก็ไม่สามารถประเมินทิศทางหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดนี้ ยังไม่นับรวมการเยียวยาและการดูแลผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาในอนาคตที่ก็ยังไม่รู้ว่า PTTGC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ fail อีกหรือไม่

ประมวลภาพ

ภาพข่าว