เรียน รัฐบาลที่ไม่เคารพ

ข้าพเจ้าขอยกเลิกการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป เนื่องด้วยรัฐบาลได้นำเงินภาษีของข้าพเจ้าไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย มีการคอรัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เห็นชัดคือมีเสียงเล่าลือถึงการเก็บหัวคิวโครงการต่าง ๆ ในอัตรา 30 – 40 % จนเป็นปกติวิสัย รวมถึงโครงการรับจำนำข้าวที่ประสบกับการขาดทุนกว่าปีละ 200,000 ล้านบาท โครงการระบบน้ำ 350,000 ล้านบาทที่ไปไม่ถึงไหน และโครงการรถไฟความเลวสูงอีก 2 ล้านล้านบาท โครงการรถยนต์คันแรกที่มีผลกระทบทำลายระบบตลาดเป็นอย่างมาก

แต่ที่สำคัญที่สุด รัฐบาลยังสนับสนุนการเร่งรัดออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่โกงชาติหรือคอรัปชั่น ทั้งคดีความที่ศาลได้ตัดสินแล้วทั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และอยู่ในกระบวนการขององค์กรอิสระ คิดเป็นมูลค่าโกงชาติอีกเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาทอันย่อมเป็นที่แน่ชัดว่าเงินภาษีของข้าพเจ้าย่อมต้องถูกใช้คืนเป็นค่าเสียหายให้กับอาชญากรแผ่นดินโกงชาติที่ถูกนิรโทษกรรมเหล่านี้

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ขอสนับสนุนทางการเงินในรูปภาษีให้กับรัฐบาลของท่านได้อีกต่อไปแล้ว พอกันที จึงขอหยุดชำระเงินภาษีเงินได้ได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปีภาษี 2556 เป็นต้นไป เพราะรู้ว่ายังไงก็ได้รับการนิรโทษกรรมอยู่แล้ว

ขอแสดงความไม่นับถืออย่างสูง
ประชาชนไทยผู้หมดความอดทน

30e8c0