เด็กเรียนรู้เรื่องป่า โดยไม่เคยเข้าป่า เด็กเรียนเรื่องข้าวโดยไม่เคยเห็นทุ่งนา เห็นแต่ข้าวในจาน เด็กเรียนเรื่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษโดยไม่เคยไปเก็ข้อมูลชยะ แยกขยะ กำจัดขยะด้วยตนเอง

ผู้ใหญ่เรียนรื่องการพัฒนาท้องถิ่น จากตำรา ไม่เคยไปหมู่บ้าน ไม่เคยทำงานพัฒนา ทำให้ได้แค่ท่องจากตำราว่า แผนแม่บทชุมชนคืออะไร วิสาหกิจชุมชนคืออะไร กองทุนหมู่บ้านคืออะไร